هاست سرور ايرانيان

مرور محصولات و خدمات

Reseller Linux 1 GB
میزان فضا : 1GB
انتقال داده ها ( ماهیانه ) : 10GB
تعداد وب سایت های قابل میزبانی :25
تعداد بانکهای MYSQL5 (اطلاعاتي) : 25
overselling يا فروش فضای بیشتر از حد :25

1,450,000ريال سه ماهه
4,600,000ريال سالانه
Reseller Linux 2 GB
میزان فضا : 2GB
انتقال داده ها ( ماهیانه ) : 20GB
تعداد وب سایت های قابل میزبانی :50
تعداد بانکهای MYSQL5 (اطلاعاتي) : 50
overselling يا فروش فضای بیشتر از حد :50

2,250,000ريال سه ماهه
7,200,000ريال سالانه
Reseller Linux 6 GB
میزان فضا : 6GB
انتقال داده ها ( ماهیانه ) : 60GB
تعداد وب سایت های قابل میزبانی :100
تعداد بانکهای MYSQL5 (اطلاعاتي) : 100
overselling يا فروش فضای بیشتر از حد :100

3,900,000ريال سه ماهه
12,500,000ريال سالانه
Reseller Linux 10 GB
میزان فضا : 10GB
انتقال داده ها ( ماهیانه ) : 100GB
تعداد وب سایت های قابل میزبانی :200
تعداد بانکهای MYSQL5 (اطلاعاتي) : 200
overselling يا فروش فضای بیشتر از حد :200

5,800,000ريال سه ماهه
18,500,000ريال سالانه
Reseller Linux 20 GB
میزان فضا : 20GB
انتقال داده ها ( ماهیانه ) : 200GB
تعداد وب سایت های قابل میزبانی :400
تعداد بانکهای MYSQL5 (اطلاعاتي) : 400
overselling يا فروش فضای بیشتر از حد :400

8,600,000ريال سه ماهه
27,500,000ريال سالانه

قوانین و مقررات